ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


I.

1. Reklamacja zawierająca zastrzeżenia dotyczące usług utrzymania czystości wykonywanych przez Agencję Ochrony P.U.H. Votum Lech Bączkowski może zostać złożona:  • w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@votumochrona.pl

,
  • w formie pisemnej – osobiście u przedstawiciela firmy wykonującego usługi utrzymania czystości lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) na adres Agencję Ochrony P.U.H. Votum Lech Bączkowski ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz
  • ustnie – telefonicznie podczas połączenia z przedstawicielem pod numerem telefonu 52 379 33 00 wew. 25 lub innym wskazanym w tym celu na stronie internetowej votumochrona.pl/reklamacje,

2. W przypadku przesłania reklamacji przesyłką pocztową reklamację uważa się za złożoną z dniem doręczenia przesyłki zawierającej reklamację do siedziby Firmy.

W razie załączenia do reklamacji dodatkowego dokumentu lub oświadczenia powodującego skutki prawne z dniem doręczenia dokumentu lub z dniem nadania go w określony sposób na podstawie przepisów prawa lub WU termin złożenia dokumentu lub oświadczenia ustalany jest zgodnie z zasadami przewidzianymi odnośnie takiego dokumentu, nie powoduje to jednak zmiany daty złożenia reklamacji. 3. W przypadku przesłania reklamacji przesyłką pocztową Firma rekomenduje skorzystanie z usługi przesyłki rejestrowanej i zachowanie potwierdzenia nadania przesyłki4. Rezygnacja wnoszącego reklamację z zastosowania środków, o których mowa w ust. 3., nie wpływa na sposób i termin rozpatrzenia reklamacji ani też na termin udzielenia odpowiedzi, ma jedynie znaczenie dowodowe.5. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane wnoszącego reklamację pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację, 

b) wskazanie umowy, której dotyczy reklamacja,

c) treść reklamacji, 

d) zalecane jest także podanie opisu okoliczności uzasadniających reklamację


6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w postaci papierowej na adres korespondencyjny podany przez osobę wnoszącą reklamację.7. Odpowiedź w postaci papierowej przesyłana jest jako rejestrowana przesyłka pocztowa.

8. Firma udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.