W tym zakresie nasze działania poprzedzone są zaznajamianiem się charakterystyką obiektu, produkcją, działalnością i wynikającymi z tego tytułu zagrożeniami. W związku z tym, dokonujemy opracowań planów ochrony z szczegółowymi zadaniami dla wyznaczonych posterunków i ich załóg. Pracownicy naszej agencji ochrony wybierani są według kryteriów dających 100% gwarancję niezawodności w realizacji powierzonych im obowiązków.

MotorolaNad realizacją zadań czuwa zespół średniej kadry – kierownicy ochrony obiektów, do których należy kontrola, nadzór i weryfikacja zadań według aktualnych potrzeb Icomklienta. Nasi pracownicy wyposażeni są w oznakowaną odzież służbową i identyfikatory, do dyspozycji mają łączność radiową (Motorola), dającą gwarancję niezawodnego kontaktu z dyżurnym CMA i grupami interwencyjnymi Agencji P.U.H. „VOTUM”.


Agencja Ochrony „VOTUM” dokonuje rekrutacji pracowników ochrony według następujących kryteriów:

1.   obywatelstwo polskie
2.   uregulowany stosunek do służby wojskowej
3.   niekaralność – aktualny wyciąg z rejestru skazanych
4.   udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
5.   Kwalifikacja pracownika ochrony fizycznej / jeżeli istnieje taka potrzeba/
6.   aktualne badania lekarskie
7.    wymagana kultura osobista,  stanowczość, dyspozycyjność

Wykonywanie zadań ochronnych powierzamy przeszkolonym, i sprawdzonym przez nas pracownikom dozoru /ochrony/, a praca ich odbywa się w systemie służby dwuzmianowej.

Actice guard votumochronaUBIÓR I  WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW OCHRONY

 • sorty mundurowe (ubiór militarny, cywilny) stosownie do pory roku i  specyfiki realizowanych zadań
 • identyfikatory
 • radiotelefony
 • środki bezpośredniego przymusu
 • system kontroli pracowników

ŁĄCZNOŚĆ

Pracownicy agencji ochrony wyposażeni są w radiotelefony amerykańskiej firmy ICOM, które są pod stałym nadzorem naszego centrum dyspozytorskiego. Łączność radiowa na obiektach umożliwia:

 • porozumiewanie się pracowników ochrony między sobą
 • porozumiewanie się pracowników ochrony z centrum dyspozytorskim
 • nadzór centrum nad pracownikami porozumiewanie się z patrolami interwencyjnymi

KONTROLA  NAD PRZEBIEGIEM SŁUŻBY W OBIEKTACH

Pracownicy ochrony realizujący zadania ochronne podlegają bezpośrednio kierownikowi zmiany oraz kierownikowi nadzoru.Kierownik  prowadzi systematyczną kontrolę pracy podległych mu pracowników  oraz odpowiada za właściwy stan bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów. Wszelkie nieprawidłowości ujawnione podczas służby natychmiast zgłaszane są do czynnego całą dobę centrum dyspozytorskiego . Osoby sprawujące w danej chwili nadzór w zależności od rodzaju zdarzeń uruchamiają stosowne procedury postępowania.

Bieżący nadzór nad realizowanymi zleceniami wykonywany jest trzema podstawowymi sposobami:

1.  Każdy pracownik ochrony pełniący służbę w chronionym obiekcie ma obowiązek zgłaszać się według określonego algorytmu do czynnego całodobowo Centrum Dyspozytorskiego. Dyspozytor Dyżurny prowadzi komputerową rejestrację zdarzeń i dba o pełne odwzorowanie pracy obiektów w książce służby. Każdy brak zgłoszenia meldunku o sytuacji w obiekcie  jest momentalnie ujawniony a Dyspozytor podejmuje natychmiastowe działania wyjaśniające. W sytuacjach nagłych dyspozytor wysyła do obiektu  najbliższy patrol interwencyjny.

2.  Obiekt należy do określonego rejonu nadzorowanego przez kierownika nadzoru. Jest on zobowiązany do częstych fizycznych kontroli pracy personelu w różnych porach dnia i nocy. Każda kontrola jest odnotowywana w dzienniku raportów służbowych . Kierownik jest do dyspozycji przez 24 godziny na dobę, dysponuje radiotelefonem i telefonem komórkowym.

3.  Zmotoryzowane patrole kontrolne, które na wyraźne polecenie Dyżurnego Centrum mają obowiązek dokonywania kontroli posterunków.

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW OCHRONY

 • ochrona przed włamaniem do obiektów
 • ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach
 • nie wpuszczanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (narkotyki, itp.)
 • nie wpuszczanie na teren obiektu akwizytorów, osób o „podejrzanym” wyglądzie,
 • interwencja wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów,
 • prowadzenie ewidencji kluczy,
 • sprawdzenie zabezpieczeń technicznych w pomieszczeniach, takich jak:    zamki, kłódki, plomby, okna, ogrodzenie, oświetlenie, alarmy,
 • stałe patrolowanie terenu wewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu,
 • obsługa telewizji przemysłowej i systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w obiektach,
 • zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzeżonym terenie, mogące zawierać ładunek wybuchowy,
 • utrzymywanie łączności między pracownikami ochrony, bazą, grupami interwencyjnymi,
 • zamykanie i otwieranie obiektów o określonych godzinach,
 • wzmożenie czynności ochronnych w godzinach nocnych,
 • prowadzenie księgi służby, wpisywanie na bieżąco informacji o objęciu dyżuru oraz o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby,
 • niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Kontrahentów o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów,
 • inne obowiązki opracowane zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.
 • Ochrona fizyczna mienia to usługa, którą świadczymy w następujących miastach: Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek, Grudziądz, Nakło, Szubin, Kowalewo, Osielsko, Chełmno, Rypin, Żnin, Koronowo, Kowalewo

Agencja ochrony posiada status zakładu pracy chronionej, a firmy podejmujące z nami współpracę nabywają uprawnienia do obniżenia comiesięcznych, obowiązkowych wpłat na PFRON. Przedmiotowa ulga wynosi około 50% ceny netto usługi.